صفحه اصلی > معرفی همایش
.: معرفی همایش

سالانه نزدیک به ۸/۵ میلیون نفر در سراسر جهان در اثر یکی از انواع حوادث می میرند. که حدود ۲۴/۱ میلیون مورداز این مرگ ها مربوط به حوادث ترافیکی می باشد. حودث ترافیکی  در سال ۲۰۱۰ مسئول ۵۲/۲ درصد کل مرگ ها و  04/3 درصد  بار بیماری ها (DALY) در جهان بوده است. بیش از ۹۰درصد از مرگ و میر در جاده ها در کشور های با درآمد پایین و متوسط رخ می دهد.در حالی که این کشور ها حدود نیمی از وسایل نقلیه جهان را دارند. در ایران بعنوان یک کشور با درآمد متوسط ، حوادث ترافیکی پر تلفات ترین نوع حوادث می باشد. به طوری که 5/2 درصد از کل حوادث جاده ای دنیا در ایران رخ می دهد.در حالی که 04/1 جمعیت دنیا در ایران زندگی می کنند.درصد بالایی از این حوادث جاده ای در افراد بالای 60 سال رخ می دهد.آخرین گزارشات 9/16 درصد از مرگ و میر حوادث جاده ای را ،در افراد بالای 60 سال گزارش داده اند.و روند رو به رشدی را در کشور یادآور شده اند. با توجه به میزان رشد جمعیت سالمند در کشور و اینکه اکثریت موارد مرگ ناشی از تصادفات رانندگی در افراد مسن در عابرین رخ می دهد لزوم توجه به این مسئله و تبیین ابعاد مشکل و راه حل های اجرایی ضروری به نظر می رسد. با  توجه به اهمیت این مسئله  بر آن شدیم تا ششمین سمینار بین المللی کاهش سوانح ترافیکی، چالش ها و راهکار های پیشرو  با محوریت ایمنی در سالمندان برگزار گردد. امید است، نتایج این سمینار  به ارتقاء ایمنی ، کاهش آسیب ها و افزایش حساسیت مسئولین به موضوع حوادث ترافیکی خصوصا توجه به قشر سالمند بینجامد.