صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

طراحی شهری ایمن، برای سالمندان

ایمن سازی و دسترسی به اماکن عمومی

مداخلات موثر بر ترافیک در سالمندان

عوامل خطر در مصدومیت‌های ترافیکی سالمندان

نقش قانون در ایمنی سالمندان در حوادث ترافیکی

اقدامات درمانی در خصوص حوادث ترافیکی سالمندان

توانبخشی در مصدومان ترافیکی سالمند

سلامت روان و حوادث ترافیکی در سالمندان